דף קל"ב • הנושאים:

  השאלות:

  א. דחיית שבת במילה לרבנן (4)

  ב. מנין שמילה דוחה שבת (2)

  ג. מנין דמילה אפילו בבהרת (4)

  ד. המקור לדחיית צרעת בבינוני (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קל"א.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מנין דמכשירי מילה דוחין שבת לר"א, ולאחריני (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"ד.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מהו טלטול לצורך ושלא לצורך (2)

  ב. הקושיות בטלטול (3)

  ג. הסתירה האם גזרינן יו"ט אטו שבת, והמ"ד (2)

  ד. המח' בכלים שנשברו ועושים מעין מלאכה (2)

  ה. דיני שברי כלים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המוציא אוכלין וצריך לכלי כיצד חייב שתים (3)

  ב. המד' דהמוציא חי במיטה פטור (2)

  ג. המד' שמתיר למכור לגוי סוס (2)

  ד. החיוב בהוצאת אדם חי או מת (2)

  ה. באיזה אופן ר"ש מחייב על הוצאה שצריכה לגופה (3)

  ו. החיוב בהוציא חצי כזית ממת (3)

  ז. המח' בנטילת שערותיו וצפרניו, והמקרים (3)

  ח. נטילת צפרנים (2)

  ט. מקור החיוב בקישוטי נשים (2)

  || להצגת התשובות לחצו כאן || • חזרה ד', דף ג'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מדוע לא נמנו במשנה יותר משמונה יציאות (2)

  ב. השמועות האם ידו של אדם ככרמלית (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!