סיכום הדף  • א. היוצא לרה''ר בכלי מלחמה והם סייף קשת תריס אלה ורומח, חכמים מחייבין חטאת ולר''א הם תכשיטין שנא' עליהם הודך והדרך. וקסבר 1 .לל''ק בטלין לעת''ל דלא צריכים, ודלא כשמואל שסובר דלעת''ל רק שעבוד מלכיות יתבטל אלא כר"ח בר אבא דהנביאים התנבאו לימות המשיח. 2 .לל''ב לא בטלי, ואתי כשמואל דלא ישתנה ודלא כרחב''א.

    ב. שכר פעולת שני תלמידי חכמים יחד 1 .מחדדין זה את זה ה' מצליחן ועולים לגדולה אם עושים לשמה, וזוכין לתורה ולדברים שנאמרו בימינה דהינו אורך ימים וגם עושר וכבוד. 2 .נוחין זה לזה בהלכה ה' מקשיב להם. 3 .מקשיבים, ה' שומע לקולן, ואם לאו גורמים סלוק שכינה שנאמר ברח דודי. 4 .מדגילין ה' אוהבן, וזה בידעי צורתא דשמעתא וכשאין להם רב בעירם.

    ג. אגדות ריש לקיש 1 .ת''ח שנוקם ונוטר כנחש חגריהו על מתניך אבל אל תגור בשכינות לעם הארץ שהוא חסיד. 2 .המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד ופורק ממנו יר''ש, ומעשה שאשה הפילה מחמתו. 3 .שמח בחור בילדותיך זה דברי יצה''ר ואח''כ דברי יצר הטוב, ולר''ל עד כאן לד''ת ומכאן ואילך למעשים טובים.

    ד. בירית וכבלים אסור, ובירית 1 .בירית להו''א אצעדה שביד. 2 .למסקנא ברגל. 3 .באחת משוקיה, וכבלים בשתיהם. 4 . בשתיהם, וכבלים הוא השלשלת שלא יפלו.

    ה. מנין לשיעור כל שהוא בטומאה 1 .אריג, להו''א ציץ ולמסקנא או בגד. 2 .תכשיט מציץ. 3 .אריג ותכשיט, מכל כלי מעשה. 4 .שק טמא אף שאינו אריג, משום שראוי לתלות בצואר בתו.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!