דף קל"ד • הנושאים:

  השאלות:

  א. המלאכות ביו"ט (4)

  ב. תקנתא דינוקא שאמרה אומנתו של אביי (9)

  ג. המח' במרחיצין את הקטן, ומתי איירי (2)

  ד. איזה חלק בגוף מרחיצין (2)

  ה. המח' בנתינת חמין ושמן במכה, והשמועות (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קל"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. היתר מילה בבהרת, ודרשת הפסוקים (2)

  ב. מדוע לר"ש צריך קרא להתיר מילה בבהרת (2)

  ג. מנין שמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט (4)

  ד. צרכי מילה שנעשים בשבת (3)

  ה. המח' האם מכשירין דוחין שבת, והצריכותא (2)

  ו. המ"ד שבשבת חוזר רק על ציצין המעכבים (3)

  ז. המקרה שאם לא הילקט ענוש כרת (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בפקק החלון, והדיעות לרבנן (2)

  ב. דיני כיסוי (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מהו המקור לדיני הוצאה (2)

  ב. מנין שהזורק ארבע אמות ברה"ר חייב (4)

  ג. השמועות במקושש (2)

  ד. אגדת משה ואהרן (4)

  התשובות • חזרה ד', דף ה'

  הנושאים:

  השאלות:

  א. חשיבות ידו של אדם (3)

  ב. החיוב בקלט מי גשמים והוציאן (4)

  ג. היכן נחשב להנחה (4)

  ד. דין עמידה בטעון אוכלין ומשקין (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!