דף קמ"ז • הנושאים:

  השאלות:

  א. שמירת מאכלים והגזירות (3)

  ב. דיני טלית וסודר (4)

  ג. רחיצה וניגוב (4)

  ד. סוגי רפואות בשבת ודינם (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני שבירת חבית (6)

  ב. מחלוקות רב ושמואל בתיקון (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קל"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הצרות וסיבתם (4)

  ב. שמועות רבי מלאי (4)

  ג. החומרות על בני בשכר (3)

  ד. דיני הערמה (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. יין וחומץ במכה (3)

  ב. יישוב הסתירה בדין רחיצה במים (3)

  ג. מאכלי רפואה שמותר לאכלם כדרך בריאים (6)

  ד. רפואת תולעי כבד (4)

  ה. רפואת מים מגולין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף י"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים הנוהגים לפני שבת (4)

  ב. המ"ד דאין חיוב חטאת בטעינת קורות בית הבד (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!