דף קמ"ט • הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' מדוע אין למנות אורחים בכתב, ומאי ביניהו (4)

  ב. עשיית גורלות (4)

  ג. מנין שמי שחבירו נענש בגללו נדחה ממחיצת ה' (3)

  ד. שמועות נבוכדנאצר (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני הלואה (2)

  ב. מדוע אי אפשר לשנות במילוי המים (4)

  ג. הדברים שלא מוחין (3)

  ד. המח' בתביעת הלואת יו"ט, והשמועות (3)

  ה. להקדיש ביו"ט, והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מה שמעינן מהא דמטלטלינן קש שע"ג המיטה (2)

  ב. דין השוחה בנהר (2)

  ג. קינוח טיט במנעל (3)

  ד. הגזירות במנעל (4)

  ה. יציאה במנעל (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קי"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כיצד שרי ליטול רפואה שעל ידה מסתרס (5)

  ב. דיני רפואה מחומץ בשבת (2)

  ג. מ"ט מותר לסוך שמן ורד (2)

  להצגת התשובות הקש כאן • חזרה ד', דף כ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. פסולי הפתילות והשמנים (14)

  ב. דיני פתילות ושמנים (3)

  ג. הדין ליתן שמן כל שהוא (2)

  ד. זמן הדלקת נר חנוכה, ולמאי נפ"מ (3)

  ה. מספר נרות חנוכה, והסדר (2)

  ו. מקום ההדלקה (3)

  ז. דיני נר חנוכה (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!