דף ק"נ • נושאים:

  השאלות:

  א. דיני הרהור ודיבור (4)

  ב. חפצי שמים שמותר לדבר בהם בשבת (7)

  ג. ההיתר לומר שהולך חוץ לתחום, והשמועות (3)

  ד. כיצד מבדיל כאשר מחשיך על התחום (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קמ"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' מדוע אין למנות אורחים בכתב, ומאי ביניהו (4)

  ב. עשיית גורלות (4)

  ג. מנין שמי שחבירו נענש בגללו נדחה ממחיצת ה' (3)

  ד. שמועות נבוכדנאצר (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מה שמעינן מהא דמטלטלינן קש שע"ג המיטה (2)

  ב. דין השוחה בנהר (2)

  ג. קינוח טיט במנעל (3)

  ד. הגזירות במנעל (4)

  ה. יציאה במנעל (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קי"ב

  הנושאים:

  השאלות:
   
  א. סוגי הקשרים (4)

  ב. הקשרים שאינם של קיימא, ומאי קמ"ל (6)

  ג. דיני קשירת מנעל (3)

  ד. דיני קשרירת סנדל (3)

  ה. המח' בסנדל שנפסקה רצועה החיצונה והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כבוד מצוות (4)

  ב. מחלוקות רב ושמואל (3)

  ג. השמועות בהדלקה מנר לנר (3)

  ד. האיבעיא אם הדלקה עושה מצוה או הנחה, והשמועות (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!