דף קנ"ה • הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני מתירין ומפספסין, ומהו (2)

  ב. המח' באשוויי אוכלא בשבת, והשמועות (3)

  ג. האכלת בעלי חיים בשבת (2)

  ד. החילוק בהאכלת יונים (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קנ"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מהו עונש המחמר (3)

  ב. הדינים בבהמתו טעונה כלי זכוכית (3)

  ג. המקרה בחמורו של ר"ג, ומאי טעמא (3)

  ד. דין צדדין, והשמועות (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. שמירת מאכלים והגזירות (3)

  ב. דיני טלית וסודר (4)

  ג. רחיצה וניגוב (4)

  ד. סוגי רפואות בשבת ודינם (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קי"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בהצלת ס"ת, ומה נקרא מבוי מפולש (3)

  ב. הצלה בדליקה (6)

  ג. כבוד שבת (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ"ז

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני שיעור טומאה בצמר ופשתים (2)

  ב. שיעור טומאה בשאר בגדים (3)

  ג. ילפינן מנגעים דאף כל צמר ופשתים, למאי אתא (3)

  ד. ראיית הבגד ומ"ט (2)

  ה. מי אמרו דבר אחד עם ר"ש בן אלעזר (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!