דף ב' • הנושאים:

  תקנתא במבוי.
  גבוה מעשרים.
  פתח המשכן.

  השאלות:

  א. דיני מבוי וסוכה ומ"ט תני תקנתא (2)

  ב. המח' במבוי למעלה מעשרים אמה, ומנין (3)

  ג. הקושיות על הא דילפינן מפתח המשכן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', שבת דף קנ"ז

  השאלות:

  א. המחלוקת האם יש מוקצה בשבת, והפסקים (2)

  ב. המשניות במוקצה שנשנו סתמא (4)

  ג. לגבי מה אין הלכה כר"ש במוקצה (2)

  ד. התרת נדרים בשבת (3)

  ה. מדידת מצוה בשבת (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"נ

  נושאים:

  השאלות:

  א. דיני הרהור ודיבור (4)

  ב. חפצי שמים שמותר לדבר בהם בשבת (7)

  ג. ההיתר לומר שהולך חוץ לתחום, והשמועות (3)

  ד. כיצד מבדיל כאשר מחשיך על התחום (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ק"כ

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מה מצילין מן הדליקה (4)

  ב. סוגי האנשים שמצילים (3)

  ג. סוגי הכיבוי (4)

  ד. המחלוקת בגרם כיבוי, והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף ל

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המכבה מפני החולה כמאן אתי (2)

  ב. יישוב הקושיות על דברי שלמה המלך (3)

  ג. ספרי שלמה המלך (3)

  ד. מתי איכא שמחה (2)

  ה. מתוך מה אין השכינה שורה (6)

  ו. אין כל חדש לעתיד לבא (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!