פניני הדף  • פעמים שאדם נותן לאשתו טבעת שיש עליה חותם ומניחתו באצבעה עד שתגיע לקופסא כו'.

    במגן אברהם (סי' ש"א ס"ק נ"ג) כתב דאשה שיצתה בשבת בציצית חייבת חטאת, דאף דהוי מלבוש לגבי איש, אינו מלבוש לגבי אשה, כדאמרינן לעיל דנשים עם בפני עצמן הם.

    ותמה שם בתוספת שבת (ס"ק ע"ז) דלמה תתחייב חטאת, הא מבואר כאן דאי לאו דלפעמים היא לובשת טבעת בעלה על אצבעה, היתה פטורה, דאינו כדרך הוצאה אבל אסורה דאינו דרך מלבוש, וא"כ ה"ה בטלית מצוייצת צ"ל פטורה אבל אסורה. ותירץ במחצית השקל דגם בטלית לפעמים הכפריות מתעטפות במפה ויוצאות בהן, וא"כ ה"ז כדרך הוצאה, ואינו דרך מלבוש, ולכן חייבות חטאת.
    ובפמ"ג (שם) תירץ דדוקא לענין טבעת על אצבע, שאין דרך כלל לאשה ללבוש דבר על אצבעה, לכן הוי "מקום זה" שלא כדרך הוצאה והיתה פטורה, אי לאו דלפעמים לובשת. משא"כ כשמתעטפת בטלית, הרי על גופה וכתפה רגילה בבגדים אחרים והוי כדרך הוצאה וחייבת.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!