סיכום הדף • א. הלימודים להו''א בשרץ 1 .קילקלי וחבק, שנאמר או שק. 2 .ממעט חבלים, שאינם טווי וארוג. 3 .תתחטאו שנאמר במת לרבות קילקלי וחבק. 4 .חבלים א''א ללמוד משרץ בק''ו להקל במת החמור, אלא מגז''ש בגד ועור.

  ב. הלימודים למסקנא 1 .בשרץ מגז''ש בגד ועור ילפינן מעשה עזים וקילקלי. 2 .או שק, להביא הבא מזנב סוס ופרה. 3 . במת מגז''ש, דא''א ללמוד ק''ו משרץ ולהרבות בטומאת שבעה.

  ג. מופנה 1 .שרץ, דיש לפרוך דשרץ כעדשה, אלא הוקש לשכבת זרע. 2 .משתי צדדין, דמת נמי מופנה לש''ז בקרא והנוגע.

  ד. הדרשות ממלחמת מדין 1 .עגיל זהו דפוס של דדין, כומז זהו דפוס בית הרחם דמתרגמינן מחוך. 2 .משה קצף על פקודי החיל שמא חזרו לקלקולם הראשון, ואמרו לו לא נפקד ממנו איש, והוצרכו לכפרה מפני ההרהור או שזנו עיניהם. 3 . הכתוב מנה תכשיטים שבחוץ עם שבפנים, לומר שכל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורפה.

  ה. במה אשה יוצאה 1 .חוטי שיער. 2 .טוטפת וסרביטין התפורין לסבכה. 3 .כבול ופאה נכרית לחצר, ופליגי תנאי אי בשארא נמי שרי לחצר כדי שלא תתגנה על בעלה כדאשכחן בנדה. 4 .מוך שבאזנה ובסנדלה אם קשור, ובמוך שהתקינה לנדתה אפי' שלא קשור מכיון דמאיס וכן שרי כשיש בית יד, ויש שהתירו מוך בכרמלית או במיהדק אף שלא קשור. 5 .
  פלפל לריח הפה. 6 .גלגל מלח לשינים. 7 .מה שנותנת לפיה כגון זנגביל. 8 .שן תותבת, של זהב רבי שרי ורבנן אסרי, ושל כסף שרי לכו''ע.

  ו. יוצאת בחוטי שיער, והקמ''ל 1 .שלה לא מאיס. 2 .של חברתה דמינה, ואפילו זקינה בשל ילדה שרי. 3 .אף של בהמה. 4 . ילדה בשל זקינה אסור.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!