סיכום הדף  • א. המ''ד שיוצאת במידי דמיגניא כיון דלא שלפה 1 .רבי בשן תותבת. 2 .ר''א דפוטר בכובלת כיון שנותנתו משום ריחא. 3 . רשב''א דיוצאת במה שלמטה מהסבכה.

    ב. עם מה מותר לצאת בשבת 1 .סלע לרפואת מכה ברגל, דבעי שיהא קשה, לח, ועם צורה. 2 .חוטין באזנים שרי, וצבעונין אסור. 3 .רעולות ופרופות בקשרה מטבע מערב שבת, ובעי אי שרי להערים ולהוציא אגוז דרך הפריפה כיון דאינו דרך הוצאה או דילמא אסור משום דהותרה הערמה רק שמא יכבה, תיקו.

    ג. הנהגת אבוה דשמואל עם בנותיו 1 .אסר עליהן לצאת בשבת עם חוטין צבעונים. 2 .לא הניחן לישון יחד, להו''א משום נשים מסוללות שפסולות לכהונה, ולמסקנא משום הרגל גוף זר. 3 .עשה מקואות מכונסים בניסן, שמא בנהר פרת ירבו מי הגשמים הנוטפין על הזוחלין, ולשמואל שרי דקאמר שהנהר מתברך מהאדמה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!