פניני הדף • והדוה בנדתה. זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול וכו'. עד שבא ר"ע ואמר, א"כ אתה מגנה אותה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה וכו'.
  וצ"ע שלא חששו זקנים הראשונים לדברי ר"ע. וכתב החת"ס בשו"ת (יו"ד סי' קצ"ד) דזקנים הראשונים ס"ל כב"ש, דלא יגרש אא"כ מצא ערות דבר, וא"כ אין חשש שיגרשנה, ור"ע ס"ל כב"ה ע"ש.
  והנה באמת בירושלמי (סוף גיטין) מפורש כדברי החת"ס דזקנים הראשונים ור"ע כאן פליגי במחלוקת ב"ש וב"ה ע"ש.

  כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור.
  בכתובות (ס' ע"א) איתא: תניא דם שע"ג ככר, גוררו ואוכלו. שבין השנים, מוצצו ואינו חושש. והקשה שם בהפלאה דהא כיון דדם אדם נאסר ע"ג ככר משום מראית העין. למה כשהוא בין השנים מוצצו ואינו חושש, הא אמרינן כאן שכל מה שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור.
  ותירץ דלא אסרו בחדרי חדרים רק במקום שיכול להיות פרהסיא שם, דהיינו אם יהיו שם אנשים עמו, דאז איכא משום מראית העין, ואז אסרו גם אם הוא בסתר. אבל בין השינים, בתוך פיו, דשם לא שייך כלל פרהסיא ומראית העין, בכה"ג לא גזרו בו. • מה שכתבת בעניין אפילו בחדרי חדרים אסור
  בספר שבט הכהתי חלק ה', קכ"ה כתב שמותר למצוץ דם מהאצבע משום שנחשב כמו בין השניים ולפי הביאור של ההפלאה יש בזה קצת חידוש שהרי יש אפשרות לראות את הדם לפני שמוצץ וצריך לומר שכיון שבשעה שמוצץ בפועל זה לא נראה לאחרים ממילא שרי


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!