פניני הדף 2  • ואם יש לו בית קיבול כתיתין טמא- וכתב רש"י דאף שהקב מקבל בתוכו את רגלו של הקיטע אין זה נחשב לכלי קיבול, כיון שאין הרגל מיטלטלת על ידי הבית קיבול.
    והמקדש דוד [נד] תמה מאד מכמה מקומות, וכן הקשו אם כן כל בגד מדוע הוא טמא הרי אינו מיטלטל מלא כמו שק [והגוף לא נחשב כמילוי הכלי]?
    אך החזון איש [כלים כח, א] הוכיח מתוספות [סג, ב] שבגד צריך להיות כלי קיבול וכך משמע ברש"י כאן, והוא מבאר שבגד עשוי למלאות בתוכו את הגוף ומיועד לכך ולכן הוא נחשב מילוי, אבל קב הקיטע אין תשמישו למלאות בתוכו אלא הצדדים של הכלי תומכים ומסייעים בהליכתו ולכן זה לא נחשב תשמיש "בתוכו". ומיושב בדבריו קושיות המקדש דוד. [כך כתב הקהילות יעקב טהרות י]. ולפ"ד רש"י בחגורה ע"ג חגורה (וכגון בגארטל ע"ג חגורת החליפה) הוי משוי, אמנם אם יש בגד ועליו חגורה, וע"ז יש עוד בגד ועליו יש ג"כ חגורה, פשוט כמבו' בתוס' דל"ח משוי, דהחגורה מהניא עכ"פ לבגד השני. ואמנם גם בחגורה ע"ג חגורה ממש, בבית לאיש נראה דיש להתיר, כיון דיש פוסקים דבבית בכ"ג שרי וגם בתכשיטין, וי"א דכל הגזירה באשה ולא באיש.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!