פניני הדף 2 • מתקיף לה רבא בר שירא: לא שמיע להו הא דמתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב בקיטונא דבי רב: אין הקיטע יוצא בקב שלו, דברי רבי מאיר ורבי יוסי מתיר ומחוי ליה רב: איפוך.
  כתב החתם סופר (שבת דף קמ:): 'מה שנראה לי שנולד לן זה מנהג לחדש חידושים יותר מדאי ... אכן ע"י החידושים בכל דף ועמוד עי"ז זוכר הכל ומילתא דתמיה מידכר דכירא, והנסיון מעיד לנו ע"ז ויודע אני בעצמי.
  ונתקשתי דאמאי רב רק החווה לו ברמז להיפוך ולא אמר לו זאת בהדיא.
  ויש ליישב דהנה אשכחן כה"ג ביומא דף יט: דאמר רבי זכריה בן קבוטל וכו'. מתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב: אמר רבי זכריה בן קפוטל. ומחוי ליה רב בידיה: קבוטל. - ונימא ליה מימר? - קריאת שמע הוה קרי. - וכי האי גוונא מי שרי? והא אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא: הקורא את שמע לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתותיו, ולא יורה באצבעותיו. ותניא, רבי אלעזר חסמא אומר: הקורא את שמע ומרמז בעיניו, ומקרץ בשפתותיו, ומראה באצבעו - עליו הכתוב אומר: ולא אתי קראת יעקב! - לא קשיא: הא - בפרק ראשון, הא - בפרק שני, וא"כ ה"נ הוי כן. ושוב מצאתי שיישב כן נמי הרש"ש הכא. וכן כתב בהערות הגרי"ש אלישיב.
  ושוב מצאתי שכתב כן נמי ע"ד הגמ' לקמן בדף קב: דבעא מיניה רב נתן בר אושעיא מרבי יוחנן: מסתת משום מאי מיחייב? אחוי ליה בידיה משום מכה בפטיש. וכתב שם בזה"ל: אחוי ליה בידיה. כיו"ב איתא ביומא י"ט ב' מתני' ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב א"ר זכריה בן קפוטל, ומחוי ליה רב בידיה קבוטל. ומקשה ע"ז הגמ', "ונימא ליה", דהיינו שיאמר לו בפיו, ולמאי הוצרך להראות לו בידו, ומתרץ - מימר ק"ש הוי קרי וכו', עיין שם. וה"נ צ"ל דכוותה.

  ובאמת שכה"ג אשכחן במעשה דר' יהושע בן פרחי ויש"ו דאחר שנדה אותו כל יומא אתא לקמיה ולא קבליה יומא חד הוה קרי קרית שמע אתא לקמיה הוה בדעתיה לקבוליה אחוי ליה בידיה סבר מדחא דחי ליה אזל זקף לבינתא פלחא אמר ליה חזור בך א"ל כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה דאמר מר כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל. ואולי כה"ג יש לומר בעירובין טו.

  ושו"ר בס' יד מלאכי (כללי התלמוד כלל תכח ) שכתב: מחוי ר"פ, מצינו בכולי תלמודא דקאמר הכי גבי כולהו אמוראי כמו שתמצא בברכות מ"ז סוף ע"ב גבי רב חסדא ורב ששת וכן בשבת ס"ז א' ומחוי ליה רב איפוך וכן בפ"ק דעירובין ט"ו א' וביומא י"ט ב' ומחוי רב בידיה קבוטל ועוד בשבת ק"ב ב' גבי ר' יוחנן אחוי לי בידיה וכו' ושם ק"ו א' רב יוסף מחוי כפול רב חייא בר אמי מחוי פשוט וכן גבי רב יהודה ביומא ט"ו א' פ"ו ב' ובגיטין נ"ט א' וגבי רב נחמן במ"ק כ"ד א' וגבי רב אסי בע"ז מ"ג א' וגבי רב כהנא ורב אשי במנחות ל"ה ב' וגבי ר' אבהו בב"מ ז' א' וגבי ר' הונא בבכורות מ"ד א' לך נא ראה והטעם דזמנין מרמזי בידייהו ולא אמרי לה בהדיא מבואר בש"ס פ"ק דיומא י"ט א' דעלה דקאמר ומחוי ליה רב בידיה קבוטל פריך ליה תלמודא ונימא ליה מימר ומשני קריאת שמע הוה קרי והדבר ברור אצלי דגלי גבי רב וה"ה לאינך ומעתה אין מקום כלל למ"ש הר"ב שושנים לדוד בריש מציעא דלשון מחוי שייך לסגי נהור כדאשכחן מחוי רב יוסף דליתא כיון דאשכחן גבי אינך אמוראי דפקחין הוו ושפיר חזו.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!