פניני הדף  • אמר רב יוסף חזינא להו לעיגלי דבי רב הונא וכו'- הנה מגמ' זו יש להוכיח דרב יוסף לא היה סומא מתחילתו, אלא שבתחילה היה רואה ולאחמ"כ נסתמא. וכן מבואר נמי מדברי הגמ' לקמן קלח. אמר רב יוסף חזינא להו לכילי עי"ש. ובאמת שכן כתב הר"ן (קידושין דף יג. מדפי הרי"ף) שרב יוסף פתוח ונסתמא הוה דאמרי' באגדה דסמי נפשיה משום דלא מצי קאי דלא לאיסתכולי בר מד' אמות דיליה. עכ"ל. וכ"כ הרמב"ן והריטב"א בקידושין (לא.) ובמגילה (כד.). ובשע"ת תשובות הגאונים (סי' קעח) הביאו אגדה זו שרב היה לו עשר מילי דחסידותא וכשנפטר לקח כל אחד מתלמידיו אחת מהנהגותיו, ובהנהגתו החמישית כותב שלא היה מביט לצדדין ואפילו לפניו, ונהגו רב יוסף ורב ששת אחריו ולא יכלו לעמוד בה עד שסימו את עיניהם. ע"ש. וע"ע ברבינו גרשום במנחות (קט:). ורש"י בפתיחה לס' האורה. ובחיד"א בס' פתח עינים (מנחות ק.). ובסדר הדורות הביא את דברי המקור חיים (ס"פ שלח) שכתב בזה"ל: אמרו כי רב יוסף ישב בבית אפל מ' יום, וציוה להביא לפניו אבני שיש והסתכל בהם ונעשה סגי נהור, ואין ספק שזה בתכלית הפרישות, ואמרו שכן עשה רב אשי, ואחד מגדולי הרופאים נסתמא ובאו הרופאים לרפואותו וא"ל איני רוצה לראות יותר כי די לי במה שראיתי, ויפה אמר החכם יוני שלא נראה מקצת הדברים טוב משנראה. עכ"ל. ובגליון בגמ' ע"ד הר"ן בקידושין התפלא על שלא הביא סדר הדורות את דברי הר"ן אלו בשם אגדה דרב יוסף סמי נפשיה.  • איך באמת היה מותר לר' יוסף לחבול בעצמו דבגמ' בב"ק צ: איתא דאסור ושמא אם ישב בבית אפל וכך נסתמא הווי גרמא


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!