סיכום הדף  • א. אמרה לי אם ברפואות 1 .אשתא בת יומא: מלח במשקל זוזא חיורא, להעביר החולי לנמלה גדולה, מים מהנהר בכלי חדש. 2. אשתא תילתא: שבעה ענפים, קיסמים, יתדות, אפר, עפר, זפת, כמון, ושערות כלב. 3. אישתא צמירתא, לחתוך סנה ע''י סכין ברזל שלשה ימים. 4 .לחשים: לשחין, בז בזיה. 5. לכיפה, חרב שלופה. 6 .לשידא, דפקיק. 7 .לשד ביהכ''ס, אקרקפי דארי.

    ב. שרי משום דרכי האמורי 1 .ביצת חרגול לכאב באוזן. 2 .שן שועל שמועילה לישון ולהתעורר. 3 .מסמר של צלוב בכדי להוריד נפח מכה, באלו ר''מ שרי משום רפואה ורבנן אסרי. 4 .אילן שמשיר פירותיו, שרי להטעינו באבנים כיון דהוי לרפואה ע''י שמכחישו, וכן שרי לסקרו בסיקרא כדי שיראו ויבקשו רחמים. 5 .מי שנתקע עצם בגרונו, להניח על קדקדו מאותו המין ולומר חד חד נחית בלע, ובעצם דג לומר ננעצתא כמחט. 6 .שרי ליתן לקדירה קיסם תות כדי שיתבשל מהרה, ובשברי זכוכית, פליגי מפני סכנת שבירה. 7 .ליתן בנר, בול של מלח כדי שתאיר, וטיט כדי לצננו. 8 .לומר חמרא וחיי לפום רבנן.

    ג. הדברים שאסור לעשותם משום דרכי האמורי 1 .גד גדי וסנוק לא, וי''א דאף הוי ע''ז. 2. הוא ואשתו מחליפים שמותיהם בלילה. 3 .דונו דני, ולר''י אף הוי ע''ז. 4 .לומר לעורב צרח. 5. האומר לשחוט תרנגול שאחר ותרנגולת שקראה כמו זכר. 6 . האומר אשתה ואותיר. 7. המבקעת ביצים בכותל ומגיס ביצים בפני אפרוחים. 8 .מרקדת ומונה ע''א אפרוחים. 9. מרקדת לכותח, משתקת לעדשים, מצווחת לגריסים ומשתנת בפני קדירה.

    הדרן עלך במה אשה ~ פרק שביעי כלל גדול


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!