סיכום הדף  • א. כמות החיובים 1 .השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב רק חטאת אחת. 2 .היודע עיקר שבת חייב חטאת אחת על כל שבת, שנא' שבתותי בלשון רבים ומאידך נאמר את השבת לשון יחיד. 3 .היודע שהוא שבת, חייב על כל אב מלאכה.
    ב. מ''ט נכתב כלל גדול בשבת ובשביעית 1 .משום עוד כלל אחר, קשיא ממעשר. 2 .אבות ותולדות, וקשיא למאן דתני כלל גדול במעשר. 3 .כיון שגדול העונש, כדלקמן.
    ג. גדול העונש 1 .שבת משביעית דשייכא רק במחובר. 2 .שביעית ממעשר דשייכא אף במאכל בהמה. 3 .מעשר מפאה, שאינה בתאנה וירק.
    ד. תינוק שנשבה 1 .לל''ק חייב רק אחת, אבל מי שהכיר ושכח חייב על כל שבת. 2 .לל''ב תינוק שנשבה הוי כשוכח, ותרוייהו חייבים רק חטאת אחת. 3 .לרבי יוחנן ור''ל תינוק שנשבה פטור לגמרי, וכמונבז.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!