סיכום הדף  • א. הידיעה והשגגה 1 .מונבז בעי שהיתה ידיעה בין בתחילה ובין בשעת מעשה, וסגי ששגג בקרבן. 2 .לרבנן, אליבא דרבי יוחנן נחשב שוגג בכרת אף דיודע שאסור בלאו, ולר''ל עד שישגוג בלאו וכרת.
    ב. הידיעה 1 .בשבת לר''י שידע שיש לאו, ולר''ל בתחומין וכר''ע. 2 .בשבועת בטוי צריך שישגוג בלאו, ולמונבז סגי שישגוג בקרבן אף דהוי חידוש. 3 .בתרומה לרבא מיתה עומדת במקום כרת וחומש במקום קרבן, ולאביי בעי שישגוג בלאו.
    ג. המהלך במדבר 1 .פליגי אי מונה ששה ומשמר אחד כבריאת העולם, או משמר ומונה ששה כאדה''ר ונדחה. 2 .ביום השבת לחשבונו, להו''א מכין שני פרנסות מאתמול וכך ניכר ודחי שאולי עובד כפול בשבת, למסקנא עובד ליומו כמו בכל יום וההיכר הוא בקידוש והבדלה. 3 .אם יודע באיזה יום יצא, מותר במלאכה באותו היום בשבוע כיון שבודאי לא יצא בשבת, אך יום לפני אסור שמא הזדמן ויצא ביום ששי.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!