סיכום הדף  • א. החילוק בין שגגת שבת וזדון מלאכות שחייב אחת, לבין זדון שבת ושגגת מלאכות שחייב על כל מלאכה 1 .להו''א אי פורש משבת או ממלאכות. 2 .למסקנא מכיון שהתורה חייבה קרבן על השגגה, ואם יודע שהוא שבת איכא טובא שגגות משא''כ בשכח לשבת.
    ב. מנין לחילוק מלאכות ולחייב על כל אב מלאכה בפני עצמו בזדון שבת ושגגת מלאכות 1. מחלליה מות יומת ש''מ שיש במזיד מיתות הרבה, וילפינן לשוגג באם אינו ענין. 2 .לר''נ הבערה לחלק יצאת. 3 .לרבי יוסי הבערה ללאו יצאת, ויליף חילוק מלאכות מיתורא של מאחת מהנה, וכן יליף מינה לחייב הכותב שם משמעון.
    ג. החיוב בהעלם שבת ומלאכות 1 .להו''א חזינן אם פירש מן העבירה בגלל שבת או בגלל המלאכות ונדחה. 2 .למסקנא לא שנא וחייב רק אחת, וחיוב ל''ט חטאות שייכת בידע לשבת לפי רבי יוחנן בלאו ולר''ל בתחומין ואליבא דר''ע.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!