סיכום הדף • א. השמירה 1 .בהמה יוצאת בדבר שנצרך לשמירתה כגון גמל באפסר, אבל בלא מינטרא הוי

  משוי. 2 .נטירותא יתירא כגמל בחטם, חנניה שרי וכן הלכה, ורבנן אסרי. 3 .היוצאים
  באפסר: סוס פרד גמל וחמור ולובדקים, אבל לא נאקה. ועז שחקק בין קרניה יוצאת, ובעי
  בתחב בזקנה שמא יפול ויטלטל. 4 .ברצועה שבין קרניה, לנוי לכו''ע אסור, ולשמר מחלוקת
  רב ושמואל.
  ב. מ''ט פרה אדומה יוצאת במוסירה ולא נחשב לעול 1 .מוליכה מעיר לעיר. 2 .דמיה יקרין. 3 .
  מורדת.
  ג. כרוכין ונמשכין 1 .לר''ה כרוכין או נמשכין. 2 .לשמואל דוקא נמשכין. 3 .לברייתא כרוכין
  לימשך.
  ד. הטומאה בטבעת בהמה 1 .מקבל טומאה בבאו מנויי אדם ומשמש אדם למשוך. 2 .אינה
  חציצה אם ריתכן ולא פרחה טומאה ע''י המעשה כיון דהוי לתקן, או במחוללין שיש רווח
  מתחילה.
  ה. החילוק בין טבעת לטבעת לגבי שבת אם יש חותם, והחילוקים בטומאה 1 .טבעת אדם
  מק''ט משא''כ טבעת בהמה וכלים. 2 .לחגור טהורה משא''כ של אצבע. 3 .מתכת טמאה
  משא''כ של אלמוג. 4 .הא דקאמר דשוין בטומאה איירי בכולה של מתכת.
  ו. החילוק בין מחט למחט בשבת 1 .חסירה טהורה ושלימה טמאה. 2 .העלתה חלודה טהורה
  ושיפא טמאה. 3 .שוין בגלמי. 4 .חלוקין בישנה בין נקובה דמק''ט לשאינה נקובה דטהורה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!