סיכום הדף  • א. דיני גרירה בידיעות 1 .קצר וטחן בשגגת שבת וזדון מלאכות ואח''כ חזר וקצר וטחן בזדון שבת ושגגת מלאכות, אם נודע קודם על הראשון אמרינן גרירה וסגי באחד, ואם נודע קודם על הקצירה השניה נשאר חייב על הטחינה השניה בנפרד. 2 . האוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע על הראשונה ואכל השלישית ונודע על השניה, להו''א דרבא הראשון אינו גורר את השלישית, ולאביי אמרינן גרירה ובכל גוונא סגי בקרבן אחד, ולמסקנא רבא הודה לאביי אך חולק עליו ולית ליה גרירה דגרירה. 3 .קצר וטחן חצי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות ואח''כ חזר וקצר וטחן חצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות, לרב אסי לא מצטרפין כיון דחלוקין בחטאות.

    ב. החומר במינים ומאי קמ''ל 1 .מין אחד חמּור באכל שני חצאים, וקמ''ל דלא אמרינן לקולא תמחויין מחלקין. 2 .שני מינין חמורים דאיכא כמה חיובים בהעלם אחד, ואיירי בב' תמחוין וקמ''ל דאמרינן אף לקולא, וברישא איירי שהיתה ידיעה בינתים וקמ''ל שאין ידיעה לחצי שיעור.

    ג. בחילוק ידיעות לרבי יוחנן חייב שתים שנאמר על חטאתו והביא ולאידך איירי לאחר כפרה, ולר''ל חייב אחת שנאמר מחטאתו ונסלח לו. והאפשרויות במאי פליגי 1 .האם ידיעות מחלקות, אבל הפרשות לכו''ע מחלקות. 2 .פליגי בהפרשות, אבל ידיעות לכו''ע לא מחלקות. 3 .פליגי בין בידיעות ובין בהפרשות, ומייתי דאיכא בינייהו כזית ומחצה ונודע כזית ואכל חצי, ודחינן דה''נ מספקא ליה ואמר באת''ל.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!