סיכום הדף  • א. החיוב בבועל בשוגג חמש בעילות שפחה חרופה 1 .למ''ד א''צ ידיעה בתחילה, חייב רק אחת. 2 .בבעל הפריש קרבן ובעל, לכו''ע חייב על כל אחת. 3 .אליבא דמ''ד בעי ידיעה, פליגי האם ידיעות מחלקות.
    ב. אמרינן דחומר בשבת משאר מצוות דחייב שנים על העלם אחד, ובשאר מצוות דחייב על שגג בלא מתכון. ומפרשינן מהו המקרה 1 .קצירה וטחינה וה''נ חלב ודם, קשיא הרי בתרוייהו חייב שתים. 2 .חלב וחלב וכן קצירה וקצירה, קשיא הרי בתרוייהו חייב אחד. 3 .קצירה וטחינה ובע''ז זיבח וקיטר, ודחי מסיפא שגג בלא מתכון, וא''א לומר באומר מותר דבשבת
    חייב. 4 .למסקנא סיפא בשאר מצוות, לאביי סבור רוק ובלעו וה''נ מתכון להגביה פטור, ולרבא כסבור שומן ואכלו וה''נ בנתכון לחתוך תלוש.
    ג. מהו שגג בלא מתכוון בע''ז 1 .כסבור ביכ''נ, ודחי הרי לבו לשמים. 2 .סגיד לאנדרטא וקבלה לאלוה, ודחי דהוי מזיד. 3 . לא קבלה, הרי אינו כלום. 4 .מאהבה ויראה, קשיא לרבא שפוטר.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!