פניני הדף  • דתניא הבערה ללאו יצאת דברי ר"י. ר"מ אומר לחלק יצאת וכו'.
    השפת אמת לעיל (לד, א) ד"ה במשנה ואין מדליקים את הנרות, כתב לחדש בזה, לענין מצות תוספות שבת - להוסיף מחול על הקודש, יש לומר שמצות תוספת שבת יתכן שלא נאמרה אלא בדברים שנכללים בכלל מלאכה, ואילו הבערה - למ"ד ללאו יצאת, אין האיסור בכלל "לא תעשה כל מלאכה", יש לומר דליכא מצות תוספות שבת. חידוש זה של השפ"א שבדברים כאלו שאינם נכללים בכלל מלאכה לא נאמרה בזה דין תוספות שבת.
    יש להשוות את ספיקו של הפרי מגדים (סי' רס"ו משבצות זהב סק"ו) לענין שביתת בהמתו, כי "למען ינוח שורך וחמורך" נאמרה בשבת עצמו, ולא בתוספות שבת, וא"כ יתכן שאין בזה חיוב תוספות, הרי לנו שבאיסורי שבת שאינם נכללים בכלל "לא תעשה בו מלאכה" יתכן שאין בהם חיוב תוספות שבת. ולפ"ז גם באיסור תחומין שאינה בגדר מלאכה יש לדון אי נאסרה בתוספת שבת. חדרים רק במקום שיכול להיות פרהסיא שם, דהיינו אם יהיו שם אנשים עמו, דאז איכא משום מראית העין, ואז אסרו גם אם הוא בסתר. אבל בין השינים, בתוך פיו, דשם לא שייך כלל פרהסיא ומראית העין, בכה"ג לא גזרו בו.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!