פניני הדף  • היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו- כתב החיד"א בספרו פתח עינים : פירש הרב אליה רבה א"ח סי' ש"מ ס"ק י"ד במ"ש בע"ז אמר רבא לא תשתעי בהדי איבו דקאכיל פת כותים ופירשו הגאונים שלא יאמרו שמועה מפיו כמ"ש הרא"ה בבדק הבית דף פ"ח ריש ע"ב וכ"כ הרשב"א שם בתורת הבית דף פ"ח ע"א. ובמשמרת הבית שם כתב לפי שעובר על גזרת חכמים וב"ד אינו נחשב כחכם לומר דבר שמועה משמו מדה כנגד מדה והיינו דקאמר הכא אסור לספר הימנו פי' לומר שמועה משמו דטעם לחשוב תקופות כדי שיקרא חכם ונבון כמ"ש לקמן וזה שאינו חושב אינו רוצה להיות חכם לכן מדה כנגד מדה שלא יאמרו שמועה מפיו. ודפח"ח. ועמ"ש הריטב"א בחידושי ע"ז שם דף ל"ה באורך.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!