פניני הדף



  • דבש אכילתו שכיחא רפואתו שכיחא אזול רבנן בתר רפואתו דשכיחא- המשנה למלך (פי"ח מהל' שבת ה"א) דן באופן שהוציא דבש לצורך אכילה, אי בכה"ג שיעורו כאכילה או כרפואה, והביא מאי דמסקינן לעיל דף עו. בהוציא תבן [דשיעורו הוא כפי פרה], לצורך גמל [שהוא שיעור גדול יותר], דמ"מ חייב מכשיעור פי פרה, וא"כ ה"נ אף שהוא לצורך אכילה, חייב בשיעור הראוי לרפואה, ובאמת שכן מבו' גם מדברי התוס' ריש פירקין (דף עו: ד"ה חלב) [שדימו הא דמוציא בכדי פי פרה לגמל לשאר שיעורי ההוצאה].


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!