סיכום הדף  • א. החיובים בבורר 1 .להו''א בו ביום שרי ולמחר חייב חטאת, ודחי וכי מותר לאפות לבו ביום. 2 .שרי פחות מכשיעור וכשיעור חייב, ודחי דבכה''ג אסור לאפות. 1 .ביד שרי, בקנון פטור ובנפה חייב. 4 . אוכל מתוך פסולת מותר, ופסולת מתוך אוכל אסור.
    ב. מבשל 1 .הנותן יתד לתנור חייב דמבשל, משום דקודם לכן מתרפה. 2 .המרתיח זפת חייב, אף שאח''כ מתקשה. 1 .העושה חבית חרס חייב שבע חטאות, העושה תנור חייב שמונה כיון שטח עליו טפילה, והעושה כוורת קנים חייב י''א חטאות, ואם תפר את פיה חייב י''ג.
    ג. המלאכות בבעלי חיים 1 .הטווה ע''ג הבהמה, להו''א חייב שלש משום גוזז מנפץ וטווה, ודחי דפטור כיון שאינו כדרך. 2 .החיוב בתולש כנף משום גוזז, קוטם משום מחתך, וממרט משום ממחק.
    ד. היכן היתה מלאכת קשירה במשכן 1 .יריעות אוהלים, ודחי דאינו ע''מ להתיר. 2 .אם נמצאה תולעת ביריעה, ודחי דלא שייך במתיר שני קשרים. 1 .למסקנא ברשתות של ציידי החלזון.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!