סיכום הדף  • א. שמועות רב זוטרא בר טוביה בשם רב 1 .המותח חוט תפירה בשבת חייב משום תופר. 2 .הלומד דבר אחד מן המגוש וזהו מין חייב מיתה, כיון שאם זהו מכשף מותר ע''מ להבין ולהורות. 1 . היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו, כיון שזו מצוה והיא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים.
    ב. המלאכות בחלזון 1 .לכו''ע חייב על הצידה. 2 .פליגי אי חייב על הדישה, או דשייכא דישה דוקא בגידולי קרקע. 1 .אינו חייב משום נטילת נשמה במת, או בחי ומשום דמתעסק ודחי דהוי פסיק רישא, ולמסקנא מכיון שלא ניחא ליה שימות.
    ג. חיובי המלאכות 1 .איכא חיוב על תופר אם אח''כ קשר כיון שאחרת לא מתקיים. 2 .היה במשכן קורע ביריעה שנפלה בה תולעת. 1 .שוחט חייב משום נטילת נשמה, ואם רוצה להראות את בית השחיטה איכא אף חיוב משום צובע. 4 .במלאכת מעבד פליגי אי איכא גם באוכלין, וזהו במולח לזמן מרובה. ואמרינן דמולח היינו מעבד, ומייתי שרטוט. 5 .חיוב ממחק, השף בין העמודים או מי שממרח רטיה. 6 .הכותב אות אחת גדולה פטור, והמוחק אות אחת חייב. 7 .לר''י אף שובט ומדקדק הוו אבות ולרבנן הם בכלל מיסך ואורג.
    ד. חיובי מכה בפטיש 1 .מסתת. 2 .עושה צורה בכלי. 1 .מנפח בזכוכית. 4 .נוטל חוטים מגלימה משום דקפיד.
    ה. הדיעות בחיוב על הוצאה ע''מ להצניע 1 .לר''ש רק המצניע חייב. 2 .לרשב''א אם אחד הצניע כו''ע נתחייבו בגלל מחשבתו. 1 .לת''ק השיעורין לכו''ע, ורק המצניע חייב, וקאמר כשר להצניע למעט דם נדה ועצי אשירה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!