סיכום הדף  • א. שיעור המוציא תבן כמלא פי פרה ע צה כמלא פי גמל, עמיר כגרוגרת, ועשבים כמלא פי הגדי. והמקרה שנחלקו 1 .לל''ק בתבן כמלא פי פרה לגמל ונחלקו האם פטור כיון שלא ראוי לגמל או דחייב משום שראוי לפרה, ולל''ב לכו''ע חייב. 2 .לל''ב איירי במוציא עצה לפרה, ופליגי אי אכילה ע''י הדחק שמה אכילה או לא.
    ב. דיני צירוף 1 .עלי שום ובצלים לחים כגרוגרת ויבשים כמלא פי הגדי, ומצטרפין לשיעור החמור כיון שראויים לדוגמא אבל לא מצטרפים לשיעור הקל. 2 .השיעור לטומאת מדרס, בגד ג' על ג' אצבעות, שק ד', עור ה', ומפץ ו'. מצטרפין לשיעור החמור כיון שראוי לישיבה, אבל מה שלא ראוי לצירוף לא מצטרפין כלל. 1 .אוכלין מצטרפין כגרוגרת, חוץ מקליפתן וגרעיניהן ועוקציהן וסובן ומורסנן. 4 .הסובין והמורסן מצטרפין לשיעור חלה מפני שראוי לעניים אבל אינם מצטרפין לענין שבת, ולרבי יהודה קליפי עדשים ופולין חדשים מצטרפין.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!