סיכום הדף  • א. השיעורין ע''מ להתחייב בהוצאה 1 .חבל, לעשות אזן לקופה. 2 .גמי, תלאי לנפה, ולר''י ליטול מדת מנעל לקטן. 1 .נייר, ב' אותיות מקשר מוכסין, ופליגי אי באותיות דידן ובית אחיזה או באותיות דידהו. 4 .נייר מחוק לכרוך על צלוחית, או כדי לכתוב ב' אותיות בלובן שלו. 5 . דוכסוסטוס למזוזה, וקלף לשמע ישראל. 6 .דיו, לכתוב שתי אותיות. 7 .כחול, לעין אחת וי''א לשנים. 8 .דבק לראש השפשף שבראש קנה של ציידים. 9 .זפת וגפרית, לעשות נקב. 11 .שעוה לסתום נקב קטן. 11 .חרסית לפי כור, ולר''י לעשות פטפוט כירה קטנה. 12 .סובין, ליתן בפי כור. 11 .הוצין, לעשות אוזן לסל. 14 .סיב, ליתן על פי משפך קטן. 15 .רבב, לסוך תחת אספוגין כסלע. 16 .מוכין, לעשות כדור קטנה כאגוז. 17 .שיער, כדי לגבל הטיט.
    ב. המוציא קשר מוכסין לאחר שהראהו למוכס, ר''י מחייב כיון שצריך לו וחכמים פטרי. ואיכא בינייהו 1 .רהיטי מוכסא. 2 .מוכס קטן. 1 .להראות למוכס אחר.
    ג. נחלקו במוציא שטר חוב שפרעו האם חייב, ואיכא בינייהו 1 .האם מותר להשהות שטר פרוע. 2 . מודה בשטר שכתבו. 1 .האם כותבין שובר. 4 .להראות לבע''ח אחר.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!